golang语言中map的初始化及使用

// 先声明map 
var m1 map[string]string 
// 再使用make函数创建一个非nil的map,nil map不能赋值 
m1 = make(map[string]string) 
// 最后给已声明的map赋值 
m1["a"] = "aa" 
m1["b"] = "bb" 
 
// 直接创建 
m2 := make(map[string]string) 
// 然后赋值 
m2["a"] = "aa" 
m2["b"] = "bb" 
 
// 初始化 + 赋值一体化 
m3 := map[string]string{ 
  "a": "aa", 
  "b": "bb", 
} 
 
// ========================================== 
// 查找键值是否存在 
if v, ok := m1["a"]; ok { 
  fmt.Println(v) 
} else { 
  fmt.Println("Key Not Found") 
} 
 
// 遍历map 
for k, v := range m1 { 
  fmt.Println(k, v) 
} 

分享到: 微信 更多